Warunki współpracy

OGÓLNE WARUNKI UMÓW | AUTOMATION TRADER

 

§1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich Umów dotyczących sprzedaży bądź też świadczenia usług przez „Automation Trader spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą przy ul. Browarowej 21, 43-100 Tychy, NIP: 6463009354, REGON: 527345886, zarejestrowanej 3 stycznia 2024 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 50 000 PLN.

 

2. Ogólne warunki umów określają wzajemne prawa i obowiązki podmiotów będących Stroną w w/w Umowach oraz zasady i warunki Świadczenia usług.

 

3. Ogólne warunki umów, zwane dalej również „OWU”, stanowią integralną część wszystkich Umów zawieranych z „Automation Trader spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Tychach.

 

4. Użyte w niniejszych OWU definicje oznaczają:

 

4.1 Wykonawca – „Automation Trader spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą przy ul. Browarowej 21, 43-100 Tychy, NIP: 6463009354, REGON: 527345886, zarejestrowanej 3 stycznia 2024 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 50 000 PLN.

 

4.2. Zamawiający – podmiot będący drugą Stroną zawartej Umowy - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Towarów i Świadczenia usług Wykonawcy,

 

4.3. Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana z Zamawiającym w języku polskim za pośrednictwem strony www.automationtrader.com, 

 

4.4. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w oparciu o niniejsze OWU,

 

4.5. Świadczenie usług – sprzedaż towarów, sprzedaż towarów wraz z ich dostawą lub Serwis Towarów na rzecz Zamawiającego w oparciu o niniejsze OWU,

 

4.6. Towar – wszelkie towary, w tym ich części, które Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z niniejszymi OWU,

 

4.7. Serwis – przyjęcie przez Wykonawcę Towaru w celu przeprowadzenia niezbędnych napraw wraz z wymianą wymaganych części składowych Towaru na koszt Zamawiającego,

 

4.8. Oferta – przedstawienie warunków wykonania usługi Zamawiającemu, m.in. określenie rodzaju towaru, ceny, terminu i sposobu płatności oraz innych zasad realizacji zamówienia w zgodzie z niniejszymi OWU,

 

4.9. Akceptacja oferty – akceptacja rodzaju towaru, ceny, terminu płatności, warunków realizacji oraz niniejszych OWU, w celu zawarcia umowy,

 

4.10. Zawarcie umowy – zaakceptowanie przez Zamawiającego warunków Oferty przedstawionej przez Wykonawcę lub potwierdzenie przez Wykonawcę przyjęcia zamówienia do realizacji,

 

4.11. Data dostawy – dzień, w którym mają zostać dostarczone Towary do Zamawiającego,

 

4.12. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy,

 

4.13. Informacje poufne – wszelkie informacje przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie ustnej lub pisemnej, dotyczące przekazanej Oferty lub zawartej umowy i ich warunków, które nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim,

 

4.14. Strony – Zamawiający, Wykonawca,

4.15. Siła wyższa - zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy etc.

 

5. Ogólne warunki umów są integralną częścią zawartej przez Strony Umowy,

 

5.1. Jeżeli Zamawiający pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Wykonawcą, przyjęcie przezeń Ogólnych warunków umowy przy jednym zamówieniu, uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i Umów, do czasu zmiany OWU, kiedy to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nowych zasadach współpracy przed zawarciem kolejnej Umowy. 

 

5.2. Postanowienia niniejszych OWU mogą zostać zmienione  jednostronnie przez Wykonawcę poprzez wprowadzenie zmiany w treści dokumentu dostępnego na stronie internetowej www.automationtrader.com w każdym czasie, o czym Wykonawca poinformuje Zamawiających publikując informację o zmianie nie później niż 7 dni przed wejściem w życie nowych OWU. OWU w nowym kształcie stosowane są wyłącznie do Umów zawartych po ich publikacji – zamówienia złożone przed ich publikacją lub w wyniku akceptacji Oferty przedstawionej przez Wykonawcę przed ich publikacją, będą realizowane w oparciu o OWU aktualne w dniu odpowiednio złożenia zamówienia lub przedstawienia Oferty. 

 

5.3. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Umowy a Ogólnymi warunkami umów, zastosowanie mają postanowienia umowne.

 

5.4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWU okażą się nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień. Strony są wówczas związane prawami i obowiązkami o treści możliwie najbardziej oddającej cel gospodarczy nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia. 

 

5.5. Wykonawca udostępnia niniejsze OWU nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.automationtrader.com w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie dokumentu. 

 

§2. Oferta

 

1. Wszelkie materiały promocyjne, katalogi, broszury, cenniki oraz inne dokumenty udostępniane przez Wykonawcę m.in. na stronie internetowej, a także w inny sposób, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie może na podstawie tych informacji domagać się od Wykonawcy Zawarcia umowy na określonych warunkach.

 

2. Oferta skierowana bezpośrednio do Zamawiającego zawiera odpowiednią specyfikację Towarów, właściwy ich opis, a także cenę. Indywidualne skierowanie Oferty przez Wykonawcę do Zamawiającego oraz jego potwierdzenie otrzymania wspomnianej Oferty ma charakter wiążący w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego Oferty.

 

3. Wszelkie przypadkowe błędy oraz oczywiste omyłki pisarskie znajdujące się w treści Oferty podlegają poprawie ze strony Wykonawcy i nie stanowią podstaw dla Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych w związku z powyższym. W takim przypadku Wykonawca może uchylić się od Zawarcia umowy na podstawie wadliwej Oferty powołując się na błąd i składając Zamawiającemu oświadczenie woli odpowiedniej treści. W takim przypadku Umowę zawartą w wyniku zaakceptowania przez Zamawiającego wadliwej Oferty uważa się za niezawartą.

 

4. Do składania Ofert w imieniu Wykonawcy są upoważnieni tylko pracownicy Wykonawcy lub osoby w odpowiedni sposób umocowane (pełnomocnictwo pisemne) przez Wykonawcę. Wszelkie Oferty złożone przez osoby trzecie, których uprawnień Wykonawca nie potwierdzi na piśmie, nie są wiążące dla Wykonawcy.

 

5. Domniemywa się, że osoba przyjmująca Ofertę złożoną przez Wykonawcę i tym samym zawierająca z nim Umowę, posiada umocowanie do reprezentacji Zamawiającego. W przypadku obalenia tego domniemania, za Zamawiającego uważa się osobę, która złożyła zamówienie w cudzym imieniu bez odpowiedniego umocowania.

 

§3. Zawarcie umowy

 

1. Zawarcie umowy pomiędzy Stronami następuje poprzez pisemne potwierdzenie oraz akceptację Oferty przez Zamawiającego osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Akceptacja Oferty jest równoznaczna ze zobowiązaniem się Zamawiającego do stosowania niniejszych OWU.

 

2. Do Zawarcia umowy niezbędne jest potwierdzenie Wykonawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji, wyrażone na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, w maksymalnym terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Nie dotyczy to Umów, których Zawarcie nastąpiło na podstawie ust. 1 powyżej.

 

3. Wszelkie zmiany Umowy o świadczenie usług dla swej ważności wymagają formy pisemnej lub jednoznacznego porozumienia Stron za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

4. Zamówienia, które zostały zaakceptowane przez Wykonawcę nie mogą zostać anulowane przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy. Wykonawca może wyrazić zgodę na zwrot Towaru także w przypadku już zrealizowanych zamówień, anulowanie nie może jednak zostać dokonanie później niż 7 dni od dnia dostawy Towaru i musi zostać dostarczone Wykonawcy wraz zamówionym Towarem.

 

5. W przypadku anulowania zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania opłaty w wysokości 35% wartości zamówienia za obsługę magazynową. Jeśli cena za Towary została już uiszczona, Wykonawca może potrącić ww. opłatę od zwracanej ceny. 

 

§4. Przedmiot umowy

 

1. W zależności od postanowień umowy zawartej między Stronami, Wykonawca zobowiązuje się do Świadczenia usług na rzecz Zamawiającego w oparciu o niniejsze OWU. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prac dodatkowych albo do wykonania prac w sposób odmienny od uregulowanego w niniejszych OWU tylko w sytuacji, gdy postanowienia Umowy zawarte w formie pisemnej między Stronami, zawierają takie dyspozycje.

 

3. Wiążąca specyfikacja Towarów określana jest w Ofercie skierowanej bezpośrednio do Zamawiającego, a także w Umowie zawieranej między Stronami.

 

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji Towarów, jeśli jest to wymagane w celu dostosowania się do zasad bezpieczeństwa lub innych wymuszonych przepisami prawa wymagań. Niemniej jednak zamiana specyfikacji Towarów nie może w sposób istotny wpływać na ich jakość, wydajność oraz zastosowanie.

 

§5. Sprzedaż towarów

 

1. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest sama sprzedaż Towarów, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i wydania Towarów Zamawiającemu zgodnie ze złożonym zamówieniem, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionej ceny zgodnie z §7 i §8 oraz odebrania Towaru zgodnie z §9 niniejszych OWU, chyba że umowa między Stronami zawiera odmienne uregulowania.

 

2. Sprzedaż Towarów dokonywana jest na podstawie pisemnych lub mailowych zamówień składanych przez Zamawiającego. Zamówienie Towaru powinno zawierać pełną specyfikację, tj. ilość i nazwę Towaru, cenę oraz datę i miejsce odbioru Towaru. 

 

3. Koszty odbioru Towaru pokrywa Zamawiający, chyba że warunki Umowy zawartej między Stronami stanowią inaczej. Strony mogą umówić się, że Wykonawca dostarczy zamówiony Towar do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za dodatkowym wynagrodzeniem, które Strony ustalą w Umowie.

 

4. Wykonawca zobowiązuję się do dołożenia należytej staranności przy realizacji swoich zobowiązań związanych ze Świadczeniem usług.

 

§6. Serwis 

 

1. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest Serwis Towarów, Serwis ten – wedle uznania Zamawiającego - polega na : 

 

1.1. przeprowadzeniu przez Wykonawcę niezbędnych napraw wraz z wymianą wymaganych części składowych Towaru zgodnie ze złożonym zamówieniem – w razie przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę wadliwego Towaru bądź jego części składowych, lub wydaniu przez Wykonawcę innego niewadliwego używanego Towaru bądź jego części składowych – pod warunkiem wydania przez Zamawiającego swojego wadliwego Towaru lub jego części składowych.

 

1.2. W przypadkach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionej ceny zgodnie z §7 i §8 oraz odebrania towaru zgodnie z §9 niniejszych OWU, chyba że umowa między Stronami zawiera odmienne uregulowania.

 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 lit. b niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest do przekazania swojego wadliwego Towaru bądź jego części według zaleceń i instrukcji Wykonawcy, przy czym Zamawiający zostanie obciążony pełną ceną innego niewadliwego używanego Towaru, jeśli:

 

2.1. Zamawiający nie dostarczy do Wykonawcy swojego wadliwego Towaru w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia potrzeby Serwisu,

 

2.2. wadliwy Towar przekazany przez Zamawiającego okaże się niemożliwy do naprawy, o czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową.

 

3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, koszty odbioru Towaru pokrywa Zamawiający, chyba że warunki Umowy zawartej między stronami stanowią inaczej. W szczególności Strony mogą umówić się, że Wykonawca dostarczy zamówiony Towar do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za dodatkowym wynagrodzeniem, które Strony ustalą w Umowie.

 

§7. Cena

 

1. Ceny Towarów oraz Usług świadczonych przez Wykonawcę są przekazywane Zamawiającemu w bezpośrednio skierowanej Ofercie i obowiązują w dniu przekazania Oferty, do czasu pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę o ich zmianie.

 

2. Wszelkie zmiany cen mogą być dokonane tylko poprzez pisemne lub mailowe uzgodnienie oraz zaakceptowanie ich wymiaru przez Wykonawcę.

 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz do pisemnego poinformowania o tym Zamawiającego, za każdym razem przed sprzedażą oraz dostawą, jeśli zmiana cen wynika z przyczyn od niego niezależnych, w tym wzrostu kosztów dostawy, zmian kursów walut, zmian kosztów ceł i podatków, materiałów wymaganych do produkcji lub cen towarów kontrahentów Wykonawcy, dostarczających mu Towary.

 

4. Jeśli Strony nie ustaliły inaczej w Umowie, ceny zawierają koszty związane z opakowaniem. 

 

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do udzielania Zamawiającym rabatów procentowych lub kwotowych na poszczególne Towary i Usługi. O przydzielonych rabatach decyduje Wykonawca.

 

6. Ceny wyrażone w Ofercie są cenami netto, nie zawierają podatku VAT, akcyzy, wszelkich podatków od sprzedaży lub opłat o podobnym charakterze, które nakładane i pobierane są przez właściwe organy podatkowe, a które Zamawiający jest zobowiązany przekazać na rzecz Wykonawcy. 

 

§8. Warunki płatności i rozliczeń

 

1. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest tylko sprzedaż Towarów z pominięciem ich dostawy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za nabywany Towar najpóźniej w chwili jego odbioru od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru Towaru oraz wystawienia faktury VAT za sprzedaż.

 

2. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towarów z ich dostawą, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za nabywany Towar na konto bankowe i w terminie wskazanym przez Wykonawcę w wystawionej fakturze VAT. Strony mogą ustalić inną formę oraz termin płatności, na podstawie pisemnych uzgodnień wyrażonych w Umowie. Termin płatności w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury VAT.

 

3. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest Serwis, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za przeprowadzoną naprawę Towaru na konto bankowe i w terminie wskazanym przez Wykonawcę w wystawionej fakturze VAT. Strony mogą ustalić inną formę oraz termin płatności, na podstawie pisemnych uzgodnień wyrażonych w Umowie. Termin płatności w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury VAT.

 

4. Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zaświadczenia potwierdzającego jego wypłacalność. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca może dokonać jego wstrzymania do czasu, kiedy Zamawiający przekaże w/w zaświadczenie, w szczególności jeśli Wykonawca ma uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Zamawiającego.

 

5. Wykonawca może domagać się wpłaty zaliczki od Zamawiającego, szczególnie, jeśli dochodzi do sprzedaży wraz z dostawą Towarów, w wysokości do 100% ceny Towaru, jeżeli ma uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Zamawiającego. 

 

6. Jeśli Wykonawca domaga się zaliczki, Zamawiający zobowiązany jest do jej wpłaty w ciągu 3 dni roboczych na wskazane przez Wykonawcę konto na podstawie wystawionej faktury pro-forma.

 

7. Strony mogą ustalić na podstawie odrębnej Umowy inne warunki płatności. Umowa taka może zostać zawarta w formie pisemnej lub mailowej.

 

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym pełna równowartość ceny za Świadczoną usługę zostanie uznana na rachunku bankowym wskazanym przez Wykonawcę w wystawionej fakturze VAT.

 

9. Do czasu wniesienia wszelkich wymaganych Umową opłat przez Zamawiającego, Towar jest faktyczną własnością Wykonawcy, niezależnie od tego, kto jest w jego posiadaniu z uwzględnieniem uregulowań §10 niniejszych OWU.

 

10. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek maksymalnych w przypadku opóźnienia się z płatnością Zamawiającego, chociażby nie poniósł żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Zamawiający odpowiedzialności nie ponosi. 

 

11. Z ważnych powodów Wykonawca może odroczyć w czasie termin płatności, przy czym nie ma możliwości odroczenia terminu, który już upłynął. Decyzja o wyrażeniu zgody na odroczenie terminu płatności należy do Wykonawcy. 

 

12. Jeżeli Zamawiający korzystający z odroczonego terminu płatności opóźnia się z zapłatą lub też jeżeli z uwagi na jego sytuację majątkową wątpliwą jest zapłata w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji świadczenia usług, pomimo uprzedniego potwierdzenia warunków. W takim przypadku Wykonawca może odstąpić od preferencyjnych warunków płatności ustanowionych na rzecz Zamawiającego.

 

13. Jeżeli Towar ulegnie uszkodzeniu lub jeżeli Zamawiający wykryje w nim wady przed upływem terminu odroczonej płatności, wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia go od obowiązku uiszczenia ceny w terminie.

 

14. Jeżeli Zamawiający popadnie w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury VAT, Wykonawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Zamawiającego z tytułu jakiejkolwiek faktury VAT, w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienie dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 Kodeksu cywilnego. Jednocześnie Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

15. Zamawiającemu nie przysługuje wobec Wykonawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.

 

16. W celu realizacji postanowień zawartych w Umowie, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przesyłania faktur VAT drogą mailową. W przypadku chęci skorzystania przez Zamawiającego z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

 

§9. Warunki dostawy i odbioru

 

1. Wykonawca Świadczy usługi na rzecz Zamawiającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku dostawy Towaru poza granice kraju, koszty przesyłki będą każdorazowo ustalane indywidualnie  z Zamawiającym.

 

2. Dostawa jest realizowana przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Umowie. Przez dostawę rozumie się również poinformowanie Zamawiającego o możliwości odbioru Towaru w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę na podstawie zapisów zawartych w Umowie. Strony każdorazowo ustalają, czy Zamawiający samodzielnie odbierze Towar, czy też zostanie on wysłany przez Wykonawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

3. Data dostawy określona jest w Umowie i jest dla Stron wiążąca. Wykonawca zastrzega sobie jednak prawo dostarczenia Towaru we wcześniejszym bądź późniejszym terminie z przyczyn od niego niezależnych, po odpowiednim udokumentowanym poinformowaniu Zamawiającego. 

 

4. Uznaje się, że dostawy Towarów są wykonane terminowo, jeśli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o swojej gotowości do realizacji dostawy w uzgodnionym terminie.

 

5. Termin dostawy przedłuża się odpowiednio w razie wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej lub istotnie utrudniającej dostawę, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, np. działania Siły wyższej. 

 

6. Wszelkie zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Stron lub leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, powinny być natychmiast sygnalizowane Stronie przeciwnej w celu ustalenia kolejnego terminu dostawy.

 

7. Zmiany terminu dostawy leżące po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego lub z przyczyn od nich niezależnych, powinny zostać uzgodnione w formie dokumentowej, jeśli istnieje ku temu możliwość.

 

8. Jeżeli Strony nie mogą ustalić kolejnego terminu dostawy lub termin ten jest zbyt odległy w czasie, każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy z jednoczesnym pokryciem poniesionych przez drugą Stronę kosztów lub ich zwrotu w związku z brakiem realizacji Umowy.

 

9. Jeżeli Zamawiający nie odbierze Towaru we wskazanym miejscu i czasie, Wykonawca może przekazać Towar do przechowania w odpowiednie miejsce na ryzyko Zamawiającego. Koszty związane z przechowaniem i ewentualnym ubezpieczeniem Towaru ponosi Zamawiający.

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towarów w innym terminie niż wskazany w Umowie zawartej między Stronami. Dotyczy to sytuacji, kiedy do opóźnienia dochodzi z winy Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od obu Stron.

 

11. W przypadku zastrzeżenia Zamawiającego w kwestii dostawy do rąk własnych właściciela firmy, członka Zarządu Spółki lub innej osoby upoważnionej do odbioru, jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Wykonawcę podczas zawarcia Umowy.

 

12. Z chwilą wydania Towaru przez Wykonawcę, na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.

 

13. Jeżeli Strony ustalą, że Wykonawca przekaże Towar Zamawiającemu za pośrednictwem firmy kurierskiej, Zamawiający odbierając Towar zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera i, w razie zauważenia uszkodzeń, spisania odpowiedniego protokołu. Jeśli Zamawiający zaniedba tego obowiązku, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru powstałe w trakcie transportu.

 

§10. Zastrzeżenie prawa własności

 

1. Do czasu przeniesienia własności na Zamawiającego, jest on posiadaczem Towaru, co zobowiązuje go do zachowania szczególnej staranności w trakcie przechowywania oraz użytkowania Towaru. Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia Towaru przed możliwymi uszkodzeniami, a także wyeliminowania wszelkiego ryzyka związanego z uszkodzeniem Towaru lub jego części składowych.

 

2. Faktyczne przeniesienie własności Towaru na Zamawiającego przechodzi w momencie dokonania przez niego zapłaty całości ceny za Towar i w terminie określonym przez Wykonawcę. Do tego czasu prawnym właścicielem Towaru pozostaje Wykonawca.

 

3. Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego w chwili:

 

3.1. faktycznego dostarczenia Towaru do miejsca i w czasie ustalonym przez Strony w Umowie po potwierdzeniu odbioru przez Zamawiającego, 

 

3.2. faktycznego dostarczenia Towaru do miejsca i w czasie ustalonym przez strony w Umowie bez potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego,

 

3.3. umieszczenia Towaru w miejscu zastępczym z powodu braku odbioru przez Zamawiającego.

 

4. W przypadku niedokonania zapłaty przez Zamawiającego w określonym terminie, Wykonawca zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu Towaru oraz odszkodowania, jeżeli Towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość odebranego Towaru jest niższa od kwoty zapłaty, którą Zamawiający powinien uiścić za otrzymany Towar. 

 

§11. Gwarancja

 

1. Towary oferowane przez Wykonawcę objęte są gwarancją. Gwarancja  jest udzielana na 12 miesięcy (poza towarami używanymi, na które udzielana jest gwarancja na 6 miesięcy), które liczone są od daty wystawienia faktury VAT, i dotyczy wyłącznie sprawnego działania Towarów, tj. działania zgodnego z opisem i specyfikacją producenta. 

 

2. W okresie gwarancyjnym, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, w przypadku wykrycia wady Towaru obowiązki Wykonawcy polegają na świadczeniu bezpłatnej naprawy serwisowej bądź, według uznania Wykonawcy, wymianie Towaru na inny stanowiący jego odpowiednik lub w przypadku braku odpowiednika - zamiennik. W przypadku braku możliwości naprawy Towaru i braku jego odpowiednika/zamiennika, Zamawiający otrzyma zwrot uiszczonej ceny.

 

3. Jeżeli sprzedany Towar posiada wady, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od wykrycia wady pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu. Zawiadomienie dla swojej ważności winno być zgłoszone w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Towar Wykonawcy na własny koszt. Wysyłka towaru powinna nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 

4. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 21 dni roboczych.

 

5. Jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami związanymi z rozpatrzeniem reklamacji - m.in. kosztami dojazdu, ekspertyzy i testów.

 

6. W ramach oferowanej gwarancji, przy zasadności zgłoszenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia usuwania usterek w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji, wykorzystując w tym celu według własnego uznania i jeżeli to konieczne - wymianę, naprawę lub inne środki. Jeżeli środki te okażą się niewystarczające, Wykonawca może również udostępnić Zamawiającemu części zamienne potrzebne do usunięcia usterki.

 

7. Zamawiający ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem Towaru. Wykonawca nie odpowiada za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów, wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania tego Towaru z tytułu udzielonej gwarancji.

 

8. Wykonawca odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego  sprzedaży z innych przyczyn, w szczególności: 

 

8.1. wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji, montażu, rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu,

 

8.2. wywołanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, działania wojenne, atak terrorystyczny, klęska żywiołów czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Wykonawcę, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego,

 

8.3. w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej kompletacji.

 

9. Gwarancja wygasa w przypadku ingerencji osób trzecich w strukturę Towaru, w szczególności w przypadku zerwania lub uszkodzenia zabezpieczeń („plomb”) umieszczonych na Towarach. Dotyczy to przede wszystkim napraw Towaru dokonywanych przez podmioty inne niż Wykonawca na zlecenie Zamawiającego.

 

§12. Odpowiedzialność za wady fizyczne

 

1. Jeżeli w dostarczonym Towarze stwierdzono wady, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od daty wykrycia wady, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu. Zawiadomienie dla swojej ważności winno być zgłoszone osobiście, w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

2. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za Towar bądź za jego część.

 

3. Reklamowany Towar Zamawiający zobowiązany jest odesłać na adres Wykonawcy.

 

4. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 21 dni roboczych. W tym terminie Wykonawca powiadomi też Zamawiającego o dalszym sposobie postępowania.

 

5. Składając reklamację, Zamawiający może żądać:

 

5.1. naprawy Towaru,

 

5.2. wymiany Towaru na wolny od wad,

 

5.3. obniżenia ceny.

 

6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Wykonawca może przychylić się do żądania Zamawiającego w zakresie sposobu usunięcia wady lub, w uzasadnionych przypadkach, usunąć wadę w inny sposób, a gdy nie jest to możliwe - zwrócić Zamawiającemu kwotę będącą równowartością ceny Towaru. Wykonawca i Zamawiający mogą także uzgodnić inny sposób przeprowadzenia procedury reklamacyjnej oraz uzyskania stosownej rekompensaty – w takim przypadku, po uzyskaniu ustalonej rekompensaty, wyklucza się możliwość domagania się przez Zamawiającego dalszych rekompensat.

 

7. Jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami związanymi z rozpatrzeniem reklamacji, m.in. kosztami transportu.

 

8. Zamawiający powinien postępować zgodnie z przeznaczeniem Towaru, a także w zgodzie z instrukcją jego użytkowania.

 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w skutek złego wykorzystania Towaru, niewłaściwego jego przechowywania oraz działania bez posiadania odpowiedniej wiedzy na temat Towaru, a także jego celowego uszkodzenia.

 

10. W szczególności reklamacja nie przysługuje Zamawiającemu w sytuacjach gdy:

 

10.1. Zamawiający lub osoba trzecia użyli Towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi, instrukcją zastosowania, właściwościami, lub sztuką budowlaną,

 

10.2. Wada powstała w wyniku nieprawidłowego montażu lub uruchomienia Towaru, jeśli czynności te były wykonane przez Zamawiającego lub osobę trzecią na jego zlecenie,

 

10.3. Zamawiający lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w Towarze.

 

11. Wykonawca ma prawo wstrzymać się wobec Zamawiającego z realizacją roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania przez niego wszelkich zaległych należności wobec Wykonawcy.

 

12. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku od dnia wydania Towaru Zamawiającemu.

 

13. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Wykonawcy za wady sprzedanego Towaru, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

 

§13. Odstąpienia od umowy

 

1. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku gdy:

 

1.1. Zamawiający nie dokona płatności w terminie określonym w §8 ust. 1-3 i 5 niniejszych OWU lub w terminie określonym przez Strony w Umowie,

 

1.2. Zamawiający nie udzieli mu wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do realizacji Umowy,

 

1.3. Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a dotyczących producenta towarów Wykonawca nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub części, bądź też nie będzie mógł wykonać Umowy w uzgodnionym terminie. W takim przypadku Wykonawca nie będzie ponosił względem Zamawiającego odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę utraconych korzyści (damnum emergens), w tym nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Zamawiającego.

 

2. W przypadku niewywiązania się z obowiązków przez Zamawiającego określonych w §13 ust 1. a), b), Wykonawca może:

 

2.1. anulować zamówienie Towaru,

2.2. wstrzymać dostawę Towaru,

 

2.3. wstrzymać świadczenie jakichkolwiek usług na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją umowy,

 

2.4. dochodzić należnych mu kwot na drodze postępowania polubownego,

 

2.5. dochodzić należnych mu kwot na drodze postępowania sądowego.

 

§14. Ograniczenia odpowiedzialności

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy.

 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody i tym samym wysokość roszczenia Zamawiającego, nie może przewyższać wartości Świadczonych usług.

 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego za utratę zysków lub jakiekolwiek straty pośrednie, szkody, koszty i inne należności, jakie poniósł Zamawiający w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę swych obowiązków związanych ze Świadczeniem usług.

 

4. Zamawiający zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za szkody, poniesione koszty, wydatki w związku z utratą lub uszkodzeniem jakiegokolwiek sprzętu, w tym również sprzętu należącego do osób trzecich, w związku z działaniem Zamawiającego lub jego pracowników związanych z dostawą Towarów przez Wykonawcę.

 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dostawy Towarów, strat Zamawiającego wobec osób trzecich w związku z dostawą, w szczególności jeśli nie wynika to z przyczyn od Wykonawcy zależnych.

 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego nieodpowiednim użytkowaniem Towaru przez Zamawiającego.

 

7. Wykonawca nie odpowiada w stosunku do osób trzecich za wszelkie działania Zamawiającego niezgodne z prawem przy wykorzystywaniu zamówionego Towaru.

 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej wobec Zamawiającego, ani też osób trzecich w przypadku utraty zysku oraz pogorszenia kondycji finansowej firmy Zamawiającego w związku z realizowaną Umową.

 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego, jego pracowników, a także osób trzecich za brak dołożenia należytej staranności Zamawiającego podczas użytkowania dostarczonego Towaru.

 

10. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Wykonawcę nastąpiła wskutek działania Siły wyższej, Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania Umowy. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową niemożność lub nieterminowość realizacji Umowy. 

 

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego za szkody powstałe podczas transportu realizowanego przez osoby trzecie. 

 

§15. Poufność

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy szczegółowych warunków współpracy w związku z zawartą Umową i świadczonymi przez Wykonawcę Usługami.

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania uzyskanych informacji i dokumentów jedynie w zakresie niezbędnym do należytego i prawidłowego Świadczenia usług.

 

3. Strony zobowiązują się do chronienia i nieujawniania Informacji poufnych osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego polecenia drugiej Strony lub jej pisemnej zgody.

 

4. Poufność obowiązuje w okresie trwania Umowy oraz w okresie 10 lat po jej ustaniu, niezależnie od sposobów jej zakończenia.

 

5. Powyższe nie dotyczy przypadków związanych z rozwiązywaniem ewentualnych sporów pomiędzy Stronami, o ile ma to na celu ochronę ich interesów.

 

6. Strony w szczególności zobowiązują się do:

 

6.1. nieujawniania Informacji poufnych osobom trzecim,

 

6.2. nieużywania Informacji poufnych do innych celów niż przewiduje to niniejsze OWU lub zawarta między Stronami Umowa,

 

6.3. niekopiowania ani nieudostępniania Informacji poufnych.

 

7. Ust. 6 niniejszego paragrafu ma zastosowanie także do pracowników, podwykonawców oraz osób pozostających w stosunku współpracy z Zamawiającym.

 

8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, pozostające w stosunku współpracy z Zamawiającym.

 

9. Strony mogą ujawniać informacje poufne:

 

9.1. swoim pracownikom i podwykonawcom, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy,

 

9.2. organom państwowym, jeśli takowe wyrażą zainteresowanie pozyskaniem informacji uznanych za poufne,

 

9.3. osobom trzecim, o ile tego typu możliwość przewiduje zawarta między Stronami Umowa lub niniejsze OWU.

 

10. W wypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszego paragrafu jest on odpowiedzialny za naprawienie szkody poniesionej przez Wykonawcę wskutek tego naruszenia, na zasadach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§16. Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe Zamawiającego (i jego pracowników, jeśli działa za ich pośrednictwem) są przez Wykonawcę przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartej Umowy, wypełnienia obowiązków prawnych oraz w celu wykonania uzasadnionych interesów Wykonawcy jako Administratora danych osobowych. 

 

2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Zamawiającego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

 

§17. Prawa autorskie

 

1. Wszelkie treści i znaki graficzne udostępniane na stronie internetowej Wykonawcy podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Wykonawcy lub zostały wykorzystane za zgodą osób trzecich posiadających takie prawa.

2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania w/w treści bez pisemnej zgody Wykonawcy lub osoby trzeciej posiadającej do nich prawa. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich treści pisanych, jak i zdjęć oraz innych materiałów graficznych.

 

3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Wykonawcy lub osoby trzeciej posiadającej do nich prawa jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§18. Postanowienia końcowe

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania należytej staranności podczas realizacji zawartych Umów.

 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie adresu, numeru telefonu i faksu, adresu poczty elektronicznej oraz wszelkich niezbędnych do realizacji Umowy danych, w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi wszelką korespondencję - w tym faktury wysłane na poprzedni adres, numer telefonu, faks lub adres poczty elektronicznej, uznaje się za skutecznie dostarczone.

 

3. Strony uznają za dostarczone informacje, które trafiają do Strony za pośrednictwem poczty, kuriera, bezpośrednio z potwierdzeniem ich otrzymania, a także informacje wysłane za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu, telefonu, faksu, poczty elektronicznej.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

5. Zapisy niniejszych OWU niezgodne z przepisami prawa, bądź tez uznane przez sądy prawomocnymi wyrokami za niezgodne z przepisami prawa tracą swoją moc wiążącą. Powyższe nie wyłącza jednak z zastosowania pozostałych zapisów znajdujących się w OWU.

 

6. Strony mają możliwość wyłączyć część z zapisów OWU na mocy porozumień i Umów zawartych w formie pisemnej dla konkretnego zdarzenia.

 

7. Umowy zawierane przez Wykonawcę stanowią uzupełnienie niniejszych OWU i - o ile nie stanowią inaczej - nie wyłączają ich z zastosowania.

 

8. Niniejsze OWU regulowane oraz interpretowane są według przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

9. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów miedzy Wykonawcą a Zamawiającym rozwiązywane będą przede wszystkim na drodze polubownej. Jeżeli jednak nie dojdzie do rozwiązania sporu w sposób polubowny, sądem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń wobec Wykonawcy na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

 

11. OWU obowiązuje od dnia 15.07.2019 roku.

 

Automation Trader Spółka z o.o.
ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Polska
Tel: +48 799 361 559
E-mail: [email protected]

VAT-EU: PL6463009354
REGON: 527345886
DUNS: 427734105

2024 © Automation Trader